Use cases

Onbegrepen gedrag duiden door middel van sensortechnologie


Nieuwe sensortechnologie, ontwikkeld door Mentech Innovation en bekroond met de CZ-zorgprijs helpt bij het duiden van onbegrepen gedrag.
Bo Sanne is een spontane meid met het verstandelijk niveau van een 2-jarige. Bo Sanne woont bij Severinus in Veldhoven en krijgt daar 24 uur per dag ondersteuning.

Bo Sanne lijkt soms vanuit het niets boos te worden waardoor ze zichzelf maar ook haar omgeving kan verwonden. Als haar zorgomgeving signalen van spanningsopbouw eerder zouden kunnen opvangen, zouden boze buien in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door adequater en eerder op haar hulpvraag te reageren, door haar nabijheid te bieden of haar uit een stressvolle situatie te halen.

Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanningsopbouw te uiten en beleven daardoor vaak onnodig stressmomenten. Doordat hun gedrag niet goed wordt begrepen, kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. Het is belangrijk om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor zelfregie van deze doelgroep, voor het geven van betekenisvolle zorg om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Beter begrip en zorg leidt naast minder escalaties ook tot minder uitval bij zorgverleners.

Mentech Innovation onderzoekt sinds 2016 in nauwe samenwerking met Severinus de inzet van slimme sensortechnologie om emoties, pijn en spanning in mensen met onbegrepen gedrag te duiden. Gebaseerd op dit onderzoek heeft Mentech Innovation de HUME ontwikkeld, een emotie artificieel intelligentie systeem dat spanning en in de toekomst emoties zoals verdriet, blijdschap en pijn kan meten in mensen met een ernstig verstandelijke beperking of dementie. Het systeem bestaat uit een sensormodule en een softwareplatform met modellen voor emotieherkenning. De HUME kan bijvoorbeeld worden ingezet als een vroeg-detectie systeem voor het signaleren van spanningsopbouw.


De HUME

De HUME® meet onder andere de activiteit, temperatuur, hartslag en huidgeleiding. Met behulp van geavanceerde modellen en gedragsobservaties worden relaties tussen spanning en fysiologie gelegd. Deze spanningsduiding wordt momenteel in een pilotstudie gevalideerd waarbij gedragsdeskundigen door middel van video-opnames duiding geven aan de gemeten fysiologische parameters. De resultaten van deze analyses worden inzichtelijk gemaakt via een app waardoor familie en begeleiders spanningsopbouw kunnen ‘lezen’ en leren herkennen. Op een later moment kan dit systeem ook preventief worden ingezet om escalaties te voorkomen door bijvoorbeeld een stoplichtfunctie op de telefoon of smartwatch van de begeleider.

Bo Sanne participeert al ruim driekwart jaar in de pilot. Samen met de zorgomgeving (orthopedagogen, zorg-coördinatoren) is een aantal situaties/momenten geselecteerd waarin enerzijds via video-observaties en signaleringsplannen spanningsopbouw is geduid en anderzijds middels de HUME de fysiologie van Bo Sanne is gemeten.


Resultaten

Een typisch resultaat is in de eerste grafiek te zien, waar in de tijdsafhankelijke hartslag

tijdens het kijken naar een DVD van Doornroosje is weergegeven. De aanwezigheid van spanning is via video-observaties en gedragsanalyses bepaald en via een kleurcodering (oranje is stress, blauw is relaxed, donder blauw is fysieke stress) in dezelfde grafiek aangeven. De grafiek laat duidelijk de relatie tussen verhoogde hartslag (arousal) en spanningsopbouw (oranje markers) tijdens het kijken naar spannende momenten (zoals het verschijnen van de heks) zien.

Het bieden van nabijheid leidt tot een veel rustiger patroon met veel minder spanningsopbouw, zie de tweede grafiek.

Mentech Innovation ontwikkelt slimme modellen (op basis van machine learning) voor het voorspellen van gedrag. Deze modellen zijn gebaseerd op referentie situaties waarin de fysiologische HUME metingen zijn getraind met testpersonen die goed in staat zijn hun emotionele toestand aan te geven. Het toepassen van zo’n getraind model op de fysiologische metingen van Bo Sanne leidt al voor 60% tot voorspelbaarheid in het optreden van spanningsopbouw en arousal, zie de derde grafiek.

Verdere verfijning van deze modellen evenals het toevoegen van extra parameters (zoals geluidsherkenning en omgevingsinvloeden) zijn nodig om de voorspelbaarheid verder te vergroten. Daarnaast ontwikkelt Mentech Innovation modellen en methodieken om ook onderscheid tussen positieve en negatieve emoties (valentie) te kunnen maken. In de komende maanden worden de spanningsmodellen verder ontwikkeld, uiteindelijk om in 2020 een gevalideerd HUME systeem te kunnen introduceren.
Door de participatie van Bo Sanne aan de pilotstudie verzamelen we relevante data om de HUME te valideren. Daarnaast krijgt de begeleiding door de intensieve observaties en analyses nieuwe inzichten ten aanzien van oorzaken van spanningsopbouw en mogelijke interventies om deze spanningsopbouw te verminderen of zelfs te voorkomen.


Geïnteresseerd? Bekijk onze vacatures!

Copyright © 2019-2020, Mentech Innovation